Toimitusjohtajalta

Anssi_Pihkala

Hansel toimii valtion tehokkaan hankintatoimen moottorina. Vuonna 2015 osallistuimme useisiin kehittämishankkeisiin, joista merkittävin on valtionhallinnon hankintatoimen kehittämishanke (HANKO). Helmikuussa 2016 julkaistussa HANKO-hankkeen loppuraportissa on toimenpide-ehdotuksia valtion hankintatoimen ohjaukseen ja hankintatoimen tehostamiseen, joita voivat hyödyntää sekä valtion virastot ja laitokset että valtion budjettitalouden ulkopuolella olevat yksiköt. Hansel tulee osallistumaan vahvasti HANKO-hankkeen tulosten jalkauttamiseen.

Digitalisaatio on hallitusohjelman läpileikkaava teema. Hansel on mukana valtion hankintatoimen digitalisointihankkeessa, jota HANKO-hankkeen tulokset hyvin tukevat. Olemme jo vuosien ajan käyttäneet sähköistä huutokauppaa hankintojen kilpailuttamisessa. Viime vuonna Hansel toi omaan ja ensimmäisten asiakkaidensa käyttöön sähköisen kilpailutusjärjestelmän, joka keventää niin hankintayksiköiden kuin toimittajienkin hallinnollista rasitetta ja lisää läpinäkyvyyttä.

Tehokkaan ja digitalisoidun valtion hankintatoimen tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Koko valtion hankintatoimi tarpeesta sopimukseen ja tilauksesta maksuun tullaan digitalisoimaan. Tämä tarkoittaa sähköisen kilpailuttamisen lisäksi muun muassa sopimushallintaa, verkkokauppaa, laskujen käsittelyä ja maksua sekä raportointia.

Hansel on saanut valtiovarainministeriöltä tehtäväksi selvittää valtion hankintojen jakautumista. Tehtävänä on tuottaa valtiolle hankintoihin liittyvää tietoa HANKO-hankkeessa tehtyjä analyysejä tarkemmalla tasolla. Tulokset tulevat sekä valtion hankintatoimen ohjaajan valtiovarainministeriön että kaikkien valtion yksiköiden omaan käyttöön. Hankkeen tavoitteena on tehostaa valtion hankintatoimea ja lisätä tuottavuutta.

Yhteiset, valtiotasoiset kehittämistavoitteet, syvempi yhteistyö konsernitoimijoiden välillä sekä hankintaosaamisen kehittäminen valtionhallinnossa ovat esimerkkejä toimenpiteistä, joiden avulla voimme saavuttaa säästöjä valtion hankintatoimessa. Jatkamme myös innovatiivisten hankintojen kehittämistä. Lisäämme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja pyrimme löytämään yhdessä heidän kanssaan uusia tehokkaita toimintatapoja hankinnoissa. Odotuksemme ovat korkealla jatkoa ajatellen.

Valtionhallinnon supistuminen ja valtion säästötoimenpiteet näkyivät myyntiluvuissamme. Yhteishankintoina hankittujen tuotteiden ja palvelujen arvo laski edellisvuoteen verrattuna 2,5 prosenttia, päätyen 697 miljoonaan euroon. Hanselin toiminnan tehokkuus näkyy siten, että olemme pystyneet laskemaan palvelumaksuprosenttiamme. Viimeistään ensi vuonna palvelumaksu tulee olemaan keskimäärin yksi prosentti hankinnan arvosta.

Hankintojen asiantuntijapalvelujen myynnin kasvu jatkui voimakkaana. Olimme vuoden 2015 aikana mukana 126 asiakaskohtaisessa hankkeessa, joiden yhteenlaskettu arvo nousi 235 miljoonaan euroon. Asiakkaamme ovat antaneet erittäin hyvää palautetta meille asiantuntijapalveluista, ja tulemme jatkossa kehittämään asiantuntijapalveluja saadun palautteen mukaisesti.

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistamisen myöhästyminen on aiheuttanut meille haasteita. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kesäkuussa 2016 ja tavoitteena on, että uusi hankintalainsäädäntö olisi voimassa viimeistään loppuvuodesta 2016.

Voin ilokseni todeta, että Hanselin strategian vastuullisuusasiat ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Olemme ottaneet käyttöön elinkaarikustannuslaskelman tarjousten vertailuperusteena. Yhtiön uusi strategia valmistuu vuoden 2016 aikana ja tulemme huomioimaan vastuullisuusnäkökohdat laajasti myös uudessa strategiassa, joka ulottuu vuoteen 2020 asti.

Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, sopimustoimittajiamme ja Hanselin ammattitaitoista henkilökuntaa onnistuneesta vuodesta 2015!

Anssi Pihkala