Katsaus vuoden 2015 tapahtumiin

Hanselin tehtävänä on lisätä tuottavuutta valtion hankintatoimeen. Vuosi 2015 oli strategiakauden 2013–2017 kolmas. Hanselin strategisena tavoitteena on ottaa vahvempi rooli valtiokonsernin hankintatoimen kehittämisessä ja tehdä aktiivista yhteistyötä konsernitoimijoiden kanssa. Hansel haluaa toimia edelläkävijänä vastuullisissa ja innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa, lisätä tarjontaa hankintojen asiantuntijapalveluissa ja ottaa käyttöön sähköiset kilpailuttamisvälineet. Lisäksi strategiakaudella panostetaan asiakas- ja toimittajayhteistyöhön, sopimusvalvontaan sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Strategian väliarvion yhteydessä lokakuussa 2015 hallitus totesi, että strategian toteutus on edennyt suunnitelman mukaisesti. Digitalisaation yhä voimakkaampi eteneminen on vahvasti mukana yhtiön toiminnassa siten, että prosesseja tehostetaan ja automatisoidaan. Vuonna 2014 aloitettu laaja verkkopalvelu-uudistus saatiin päätökseen vuoden aikana, kun yhtiön sopimustoimittajille suunnattu extranet-sivusto sulautettiin hansel.fi-verkkopalveluun ja uudistettu sisäinen intranet-sivusto otettiin käyttöön.

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä luovutti lainsäädännön uudistamista koskevan ehdotuksensa työ- ja elinkeinoministerille huhtikuussa 2015. Hanselin toimitusjohtaja oli mukana lakiuudistusta valmistelemassa ohjausryhmässä ja lakiasiainjohtaja lain valmisteluryhmässä sekä sihteeristössä. Työryhmän mietinnössä ehdotetaan muun muassa muutoksia kansallisiin kynnysarvoihin, kilpailuttamisen menettelytapoihin ja oikeussuojakeinoihin. Lakiuudistuksessa korostetaan myös entistä vahvempaa horisontaalipolitiikkojen, kuten ympäristö-, sosiaali- ja innovaatiopolitiikan huomioimista hankinnoissa. Hanselin asemaan ja tehtäviin vaikuttavat muun muassa yhteishankintatoiminnon ja hankintojen tukitoimintojen määrittelyyn, rajat ylittäviin yhteishankintoihin, hankintojen jakamiseen sekä puitejärjestelyihin liittyvät säännösmuutokset.

Lakiehdotuksesta järjestettiin kesällä 2015 lausuntokierros ja parhaillaan on menossa lain tekninen ja poliittisiin päätöksiin perustuva jatkovalmistelu. Hallituksen esitys annettaneen eduskunnalle lähikuukausien aikana. Hankintadirektiivin kansallisen voimaansaattamisen määräaika päättyy 18.4.2016, joten todennäköistä on, että direktiiviä joudutaan noudattamaan osittain suoraan ennen kuin uusi hankintalaki on kansallisesti voimassa. Hankintalainsäädännön uudistaminen vaikuttaa merkittävästi Hanselin toimintaan.

Strategian mukaisesti hankintojen asiantuntijapalvelut jatkoi vahvaa kasvua myös vuonna 2015, kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 69 prosenttia vastaten 13:a prosenttia Hanselin liikevaihdosta. Laskutettavien hankkeiden lukumäärä oli 126 ja niiden yhteenlaskettu arvo noin 235 miljoonaa euroa. Suurimpia asiakkuuksia vuonna 2015 olivat Liikennevirasto, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori sekä Tulli. Osa hankkeista on yhteiskunnallisesti merkittäviä ja sen vuoksi erityisen mielenkiintoisia yhtiön työntekijöille.

Yksi strategiakauden kehityshankkeista on ollut sähköisen kilpailuttamisratkaisun hankkiminen. Hanke viivästyi alkuperäisestä suunnitelmasta noin vuoden markkinaoikeuskäsittelyn vuoksi. Sopimus Cloudia Oy:n kanssa allekirjoitettiin keväällä 2015. Pilottiasiakkaiden käyttöönottoprojektit käynnistyivät syksyllä 2015 ja ensimmäinen sähköinen kilpailutus vietiin onnistuneesti läpi marraskuussa. Asiakkaiden laajemmat käyttöönotot alkavat vuoden 2016 alussa. Samaan aikaan Hansel jatkaa kilpailutusratkaisun kehittämistä yhdessä toimittajan ja asiakkaiden kanssa. Tärkeää tulee olemaan mm. järjestelmän päivittäminen uudistuvan hankintalainsäädännön vaatimien muutosten osalta.

Hansel oli merkittävällä työpanoksella mukana valtiovarainministeriön ohjaamassa laajassa valtion hankintatoimen kehityshankkeessa (HANKO-hanke), joka alkoi vuonna 2014 ja saatiin päätökseen vuoden 2016 alussa. Hanke oli jaettu neljään kehittämisalueeseen, joissa tavoitteena oli mm. vahvistaa ja selkeyttää valtion hankintatoimen ohjausta ja organisointia, lisätä hankintojen suunnitelmallisuutta ja seurantaa, parantaa sopimushallintaa, toimittajayhteistyötä ja ohjeistusta sekä kehittää hankintaosaamista. Työn tuloksista tiedotettiin helmikuussa 2016 valtiovarainministeriön järjestämässä valtion hankintapäivässä ja sen loppuraportti on saatavilla ministeriön sivuilta.

Hanselissa käytiin vuoden 2015 aikana yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen tavoitteena oli tehostaa yhtiön toimintaa ja organisoida puitejärjestelyhallinta vastaamaan valtion hankintatoimen kehittämishankkeessa esitettyjä toimintamalleja ja valtion hankintakategorioita. Lisäksi haluttiin kehittää palvelukeskusyhteistyötä ja vastata paremmin kevennettyjen kilpailutusten tukipalveluiden kysynnän kasvuun. Neuvottelujen piirissä oli 27 henkilöä. Yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä toteutettiin organisaatiomuutos ja muutoksia työtehtävissä, henkilöstövähennyksiä ei tehty. Muutokset astuivat voimaan 1.10.2015.

Vuoden 2015 aikana Hanselin asiakaskunta laajeni koskemaan myös ammattikorkeakouluja, koska näiden rahoitus siirtyi valtiolle vuoden 2015 alussa. Hansel Oy:stä annetun lain mukaan yhtiön asiakkaina voivat olla valtion lisäksi myös sellaiset julkiset hankintayksiköt, joita valtio pääasiallisesti rahoittaa.

Valtion sähköhankinta toteutetaan keskitetysti Hanselin puitesopimuksella ja siihen liittyy sähkön hinnan suojaaminen hyödykejohdannaisilla valtion sähkön suojausstrategian mukaisesti. Johdannaisiin liittyvää toimintamallia jouduttiin muuttamaan vuoden 2015 lopulla markkinaregulaatiosta johtuen. Euroopan unionin alainen ESMA (European Securities and Markets Authority) -viranomainen on antanut EMIR-asetuksen (European Market Infrastructure Regulation), jonka mukaan non-financial-toimijoiden ei ole enää mahdollista käyttää pankkitakauksia johdannaiskaupan vakuutena vuoden 2016 maaliskuun jälkeen. Hanselin aikaisempi malli perustui nimenomaan pankkitakauksen käyttöön sähköjohdannaispörssi Nasdaqissa.

Hanselissa selvitettiin vaihtoehtoiset toimintamallit, jotka esiteltiin valtiovarainministeriön asettamalle valtion sähköhankinnan seurantaryhmälle ja jonka tukemana Hanselin hallitus päätti syyskuussa siirtyä kahdenvälisiin sopimuksiin aikaisemman toimintamallin sijaan. Päätöksen perusteena oli hinta ja toteutuksen sujuvuus Hanselin näkökulmasta. Asia on selostettu yksityiskohtaisemmin tilinpäätöksen liitetiedossa 5.1. Sähkön johdannaiskauppa on Hanselin kannalta läpikulkuerä, jolla ei ole tulosvaikutusta.

Hanselilla oli vuoden 2015 lopussa markkinaoikeudessa vireillä kaksi ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa yksi kilpailutukseen liittyvä oikeudenkäynti. Vuonna 2015 yhtiö sai viisi markkinaoikeuden ratkaisua. Kaksi valitusta hylättiin, kaksi jätettiin tutkimatta ja yksi jäi sillensä. Korkein hallinto-oikeus antoi vuonna 2015 yhden Hanselin kilpailutusta koskevan päätöksen, jolla pidettiin voimassa markkinaoikeuden valituksen hylkäävä päätös. Tilikauden päättymisen jälkeen tammikuussa 2016 korkeimpaan hallinto-oikeuteen on tehty yksi valitus loppuvuonna 2015 tehdystä markkinaoikeuden päätöksestä.

Hanselin edustaja on osallistunut valtion hankintatoimen neuvottelukuntaan, johon kuuluu edustajia kaikilta valtion hallinnonaloilta sekä yliopistosektorilta. Neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa seurata hallitusohjelmassa valtion hankintatoimelle asetettujen säästötavoitteiden toteutumista, edesauttaa konsernitason tavoitteiden viemistä käytäntöön ja edistää parhaiden käytäntöjen leviämistä. Neuvottelukunta on valtiovarainministeriön asettama.

Hansel seuraa julkisten hankintojen käsittelyä Euroopan unionissa. Hansel on mukana Euroopan valtioiden keskeisten yhteishankintayksiköiden yhteistyöryhmässä. Tässä ryhmässä ovat Hanselin lisäksi muun muassa seuraavat yhteishankintayksiköt: Tanskan SKI, Ruotsin Kammarkollegiet, Itävallan BBG, Italian Consip ja Portugalin ANCP.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.