Henkilöstö ja organisaatio

Hanselissa oli voimassa olevia työsuhteita 31.12.2015 yhteensä 76 (80 henkilöä 31.12.2014, 79 henkilöä 31.12.2013). Keskimäärin yhtiön palveluksessa vuonna 2015 oli 73 henkilöä (75 henkilöä vuonna 2014, 71 henkilöä vuonna 2013). Naisten osuus henkilöstöstä oli 50 prosenttia ja yhtiön johtoryhmässä 60 prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä oli 43 vuotta. Tilikauden lopun työsuhteista vakituisia oli 97 prosenttia (96 prosenttia vuonna 2014, 98 prosenttia vuonna 2013).

63,2 prosentilla työntekijöistä oli ylempi korkeakoulututkinto ja 17,0 prosentilla alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli yhteensä 14,5 prosenttia ja ilman ammatillista tutkintoa 5,3 prosenttia. Koko yhtiön vakituinen henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Tulospalkkioiden osalta Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta.

Vuoden 2015 aikana yhtiöön palkattiin kahdeksan uutta työntekijää, joista viisi määräaikaiseen työsuhteeseen. Vuoden aikana yhtiön palveluksesta lähti 11 työntekijää. Lähtijöistä kolme irtisanoutui, neljän määräaikainen työsopimus päättyi, kolme jäi eläkkeelle ja yksi irtisanottiin.

Hanselin henkilöstön osaamisen kehittämisen strategista hanketta Hansel Akatemiaa jatkettiin suunnitelman mukaisesti vuonna 2015 yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Osaamiskartoituksen tulosten pohjalta rakennetun kaksivuotisen koulutusohjelman tarkoituksena on kasvattaa ja monipuolistaa yhtiön osaamispääomaa.

Työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä kartoitetaan säännöllisesti. Vuoden 2015 lopulla tehdyssä työkykyarviossa todettiin työilmapiirin olevan hyvä. Esimiehille järjestetään koulutusta ja keskustelutilaisuuksia esimiestyöhön liittyen. HR-toimintojen tueksi yhtiössä otettiin käyttöön HR-järjestelmä vuoden 2015 aikana.

Kestävä kehitys, ympäristötekijät ja harmaa talous

Vastuullisuus ja harmaan talouden torjuntaan liittyvät asiakokonaisuudet julkisissa hankinnoissa ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin. Hansel noudattaa toiminnassaan vastuullisuuden periaatteita valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Vastuullisuusraportointi on vakiinnutettu osaksi yhtiön vuosittaista raportointia, ja siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti vastuullisuuteen liittyvistä toimenpiteistä.