Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

1.1 Arvostusperiaatteet

Käyttöomaisuuden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Koneet ja kalusto poistetaan 25 % menojäännöspoistona. Atk-ohjelmien lisenssit poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina. Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaan määräiset saamiset ja velat on arvostettu Euroopan keskuspankin tilipäätöspäivän keskikurssiin.

1.2 Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus

Kirjausperiaatteet ovat pysyneet vuonna 2015 samoina kuin vuonna 2014.

2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

2.1 Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2015 2014
Palkat –4 746 296,63 –4 855 736,95
Toimitusjohtajan sekä hallituksen palkat ja palkkiot –290 352,17 –280 681,54
Eläkekulut –916 310,85 –928 991,48
Muut henkilösivukulut –248 337,11 –246 790,35
Henkilöstökulut yhteensä –6 201 296,76 –6 312 200,32
Luontoisetujen yhteenlasketut raha-arvot 79 952,81 78 948,62
Henkilökunnan lukumäärä
Tilikauden lopussa 74 77
Keskimäärin tilikauden aikana 73 75
2.2 Poistot
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet
Atk-ohjelmien käyttöoikeudet –17 097,90 –18 832,27
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto –22 512,83 –29 323,18
Tilikauden poistot yhteensä –39 610,73 –48 155,45
2.3 Liiketoiminnan muut kulut
Hallinnon kulut –1 216 262,49 –1 344 207,55
Toimitilakulut –591 857,94 –576 646,48
Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut –447 870,13 –461 393,62
Markkinointikulut –53 540,03 –101 515,05
Matkakulut –78 047,56 –87 524,68
Edustuskulut –3 697,65 –4 213,82
Muut liiketoiminnan kulut –148 978,27 –156 374,64
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä –2 540 254,07 –2 731 875,84
2.4 Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Korkotuotot 3 810,80 18 604,05
Valuuttakurssivoitot 0,00 18,84
Muut tuotot arvopapereista 81 436,58 38 817,69
Rahoitustuotot yhteensä 85 247,38 57 440,58
Rahoituskulut
Korkokulut –2 152,62 –679,86
Valuuttakurssitappiot –187,54 –15,46
Muut kulut arvopapereista –20 304,98 –364,78
Rahoituskulut yhteensä –22 645,14 –1 060,10
2.5 Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot –7 883,57 –26 080,49
Muut palkkiot –41 716,02 –26 701,98
Tilintarkastajien palkkiot yhteensä –49 599,59 –52 782,47
3. Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot 2015 2014
3.1 Pysyvien vastaavien muutokset
Aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 387 410,21 387 410,21
Tilikauden lisäykset 0,00 0,00
Tilikauden vähennykset 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 387 410,21 387 410,21
Kertyneet poistot 1.1. –359 569,51 –340 737,24
Tilikauden poistot –17 097,90 –18 832,27
Kertyneet poistot 31.12. –376 667,41 –359 569,51
Tasearvo 31.12. 10 742,80 27 840,70
Aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 796 875,63 733 909,18
Tilikauden lisäykset 1 224,88 62 966,45
Tilikauden vähennykset 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 798 100,51 796 875,63
Kertyneet poistot 1.1. –708 048,71 –678 725,53
Tilikauden poistot –22 512,83 –29 323,18
Kertyneet poistot 31.12. –730 561,54 –708 048,71
Tasearvo 31.12. 67 538,97 88 826,92
Yhtiöllä ei ole poistoeroa.
3.2 Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Vakuustalletukset 819 835,95 950 370,67
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 819 835,95 950 370,67
3.3 Lyhytaikaiset saamiset
Muut saamiset
Matkaennakot 11 441,57 7 714,44
Muut saamiset yhteensä 11 441,57 7 714,44
Siirtosaamiset
Kulujaksotukset 108 131,32 83 330,66
Eläkevakuutusmaksusaamiset 47 690,00 6 041,00
Siirtosaamiset yhteensä 155 821,32 89 371,66
3.4 Rahoitusarvopaperit  Kirjanpitoarvo  Kirjanpitoarvo
Muut osakkeet ja osuudet
Rahasto-osuudet 2 067 625,89 1 969 090,75
Rahoitusarvopaperit yhteensä 2 067 625,89 1 969 090,75
Markkina-arvo Markkina-arvo
Rahasto-osuudet 2 202 485,44 2 145 967,15
4. Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot 2015 2014
4.1 Oma pääoma
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 12 500 000,00 12 500 000,00
Osakepääoma 31.12. 12 500 000,00 12 500 000,00
Sidottu oma pääoma yhteensä 12 500 000,00 12 500 000,00
Vapaa oma pääoma
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 1.1. 2 783 612,63 2 548 359,89
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12. 2 783 612,63 2 548 359,89
Tilikauden voitto/tappio 366 983,10 235 252,74
Vapaa oma pääoma yhteensä 3 150 595,73 2 783 612,63
Oma pääoma yhteensä 31.12. 15 650 595,73 15 283 612,63
4.2 Lyhytaikainen vieras pääoma
Siirtovelat
Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen 772 888,84 714 457,50
Palkkavelat sosiaalikuluineen 600 000,00 680 000,00
Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 940,04 12 017,26
Kulujaksotukset tilikaudelle 43 153,26 70 513,15
Siirtovelat yhteensä 1 416 982,14 1 476 987,91
5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
5.1 Vakuudet ja vastuut
Muut omat vastuut
Vuokravastuut alle vuoden 682 299,84 662 428,20
Vuokravastuut yli vuoden 1 426 620,74 2 108 924,00
Vakuustalletukset Nasdaq OMX Stockholm Ab:ssa 819 835,95 950 370,67
Leasing-vastuut alle vuoden 140 392,81 160 379,71
Leasing-vastuut yli vuoden 93 841,37 246 891,21
Vakuudet ja vastuut yhteensä 3 162 990,71 4 128 993,79
Sähkön johdannaissopimukset
Markkina-arvo –45 558 690,00 –44 390 393,00
Suojatun volyymin arvo (kohde-etuus) 110 963 192,73 143 064 401,40

Sähkön johdannaiskauppa on Hanselin kannalta läpikulkuerä, jolla ei ole tulosvaikutusta. Johdannaiskaupan tulos veloitetaan tai hyvitetään edelleen asiakkailta sellaisenaan.

Valtion sähköjohdannaisten toimintamallia jouduttiin muuttamaan vuonna 2015, sillä Euroopan unionin alainen ESMA (European Securities and Markets Authority) -viranomainen on antanut EMIR-asetuksen (European Market Infrastructure Regulation), jonka toisen vaiheen täytäntöönpano koskee mm. johdannaisia. Asetuksen mukaan pankkitakausten käyttö johdannaiskaupan vakuutena non-financial-toimijoilla ei tule olemaan enää mahdollista maaliskuun 2016 jälkeen.

Kevään/kesän 2015 aikana Hanselissa tehtiin selvitystyö vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vaihtoehdot esiteltiin Valtion sähköhankinnan seurantaryhmälle 12.6.2015. Valtion sähköhankinnan seurantaryhmä antoi tukensa tulevalle muutokselle, joka päätettiin Hanselin hallituksen kokouksessa 3.9.2015. Toimintamalliksi valittiin siirtyminen kahdenvälisiin sopimuksiin. Olemassa olevat johdannaiset päätettiin siirtää kahdelle eri vastapuolelle, samalla hajautettiin vastapuoliriskiä. Kaiken kaikkiaan mahdollisiksi vastapuoliksi valittiin neljä eri toimijaa. Hallitus päätti säilyttää Nasdaqin tiliasiakkuuden ja seurata mitä markkinoilla tapahtuu. Nasdaqin tiliasiakkuus arvioidaan uudestaan vuoden päästä. Uuden toimintamallin valintakriteerinä oli hinta ja toteutuksen sujuvuus Hanselin näkökulmasta.

Uusi toimintamalli oli mahdollista toteuttaa ilman rahoitusjärjestelyä, jolloin myöskään valtion takausta ei enää tarvittu. Johdannaisten siirrot pois Nasdaqista toteutettiin marras-joulukuussa 2015 ja Pohjola Pankki Oyj:n kanssa tehty limiittisopimus päättyi joulukuussa. Valtion 150 miljoonan euron myöntämä omavelkainen valtiontakaus tuli näin tarpeettomaksi (VM/1805/02.04.16/2013). Valtiovarainministeriössä todettiin, että takauksen annetaan raueta määräajan päätyttyä vuoden 2017 lopussa.

Valtion sähkönhankinnan seurantaryhmän toimikausi on 1.1.2015–31.12.2016 ja sen tehtävänä on vastata valtion sähköhankinnan seurannasta ja tehdä tarvittaessa valtiovarainministeriölle esityksiä sähkönhankinnan kehittämiseksi. Seurantaryhmä raportoi valtion sähköhankinnan tilanteesta kerran vuodessa valtion hankintatoimen neuvottelukunnalle sekä tarpeen mukaan valtiovarainministeriön johdolle. Valtion sähkönhankinnan suojausstrategiasta päättää valtiovarainministeriö. Strategian mukaisista yksittäisistä suojaustapahtumista ja niiden ajoituksista päättää Hanselin kilpailuttama salkunhoitaja. Suojauksia on tehty suojausstrategian mukaisesti aina vuoteen 2019 asti.

5.2 Kesken olevat oikeudenkäynnit

Hansel Oy:llä oli vuoden 2015 lopussa markkinaoikeudessa vireillä kaksi ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa yksi kilpailutukseen liittyvä oikeudenkäynti. Vuonna 2015 yhtiö sai viisi markkinaoikeuden päätöstä. Kaksi valitusta hylättiin, kaksi jätettiin tutkimatta ja yksi jäi sillensä. Korkein hallinto-oikeus antoi vuonna 2015 yhden Hansel Oy:n kilpailutusta koskevan päätöksen, jolla pidettiin voimassa markkinaoikeuden valituksen hylkäävä päätös. Tilikauden päättymisen jälkeen tammikuussa 2016 korkeimpaan hallinto-oikeuteen on tehty yksi valitus loppuvuonna 2015 tehdystä markkinaoikeuden päätöksestä.