Tase

VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014
Pysyvät vastaavat    
Aineettomat hyödykkeet    
Aineettomat oikeudet 10 742,80 27 840,70
10 742,80 27 840,70
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 67 538,97 88 826,92
67 538,97 88 826,92
Pysyvät vastaavat yhteensä 78 281,77 116 667,62
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 819 835,95 950 370,67
819 835,95 950 370,67
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 5 504 118,46 4 276 982,69
Muut saamiset 11 441,57 7 714,44
Siirtosaamiset 155 821,32 89 371,66
5 671 381,35 4 374 068,79
Rahoitusarvopaperit
Muut osakkeet ja osuudet 2 067 625,89 1 969 090,75
2 067 625,89 1 969 090,75
Rahat ja pankkisaamiset 11 343 448,89 9 992 169,91
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 19 902 292,08 17 285 700,12
VASTAAVAA YHTEENSÄ 19 980 573,85 17 402 367,74
VASTATTAVAA 31.12.2015 31.12.2014
Oma pääoma
Osakepääoma 12 500 000,00 12 500 000,00
Edellisten tilikausien tulos 2 783 612,63 2 548 359,89
Tilikauden voitto (tappio) 366 983,10 235 252,74
Oma pääoma yhteensä 15 650 595,73 15 283 612,63
Vieras pääoma    
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat 2 396 655,54 160 521,94
Muut velat 516 340,44 481 245,26
Siirtovelat 1 416 982,14 1 476 987,91
4 329 978,12 2 118 755,11
Vieras pääoma yhteensä 4 329 978,12 2 118 755,11
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 19 980 573,85 17 402 367,74