Rahoituslaskelma

 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+/–) 450 118,39 295 108,26
Oikaisut liikevoittoon (+/–):
Suunnitelman mukaiset poistot 39 610,73 48 155,45
Rahoitustuotot ja -kulut –62 602,24 –56 380,48
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 427 126,88 286 883,23
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys –1 316 550,05 –702 504,09
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys 2 253 153,71 98 462,64
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 363 730,54 –317 158,22
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista –2 340,16 –1 060,10
Saadut korot liiketoiminnasta 85 247,38 57 623,55
Maksetut välittömät verot (–) –125 065,25 –64 138,76
Rahavirta ennen satunnaisia eriä  1 321 572,51 –324 733,53
Liiketoiminnan rahavirta (A) 1 321 572,51 –324 733,53
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–) –1 224,88 –62 966,45
Investointien rahavirta (B) –1 224,88 –62 966,45
Rahoituksen rahavirta:
Vakuusmaksujen palautus 129 466,49 0,00
Rahoituksen rahavirta (C) 129 466,49 0,00
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (–) 1 449 814,12 –387 699,98
Rahavarat tilikauden alussa 11 961 260,66 12 348 960,64
Rahavarat tilikauden lopussa 13 411 074,78 11 961 260,66
1 449 814,12 –387 699,98