Strategia ja visio

Hanselin visio on toimia valtion tehokkaan hankintatoimen moottorina. Yhtiön strategisena tavoitteena on ottaa vahvempi rooli valtiokonsernin hankintatoimen kehittämisessä ja tehdä aktiivista yhteistyötä konsernitoimijoiden kanssa.

Hansel haluaa toimia edelläkävijänä vastuullisissa ja innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa, lisätä hankintojen asiantuntijapalvelujen tarjontaa ja ottaa käyttöön sähköiset kilpailuttamisvälineet. Vuoden 2013 alusta voimaan tulleella viisivuotisella strategiakaudella on myös panostettu asiakas- ja toimittajayhteistyöhön, sopimusvalvontaan sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Hanselin hallitus totesi lokakuussa 2015 valmistuneessa strategian väliarviossa, että strategian toteutus on edennyt suunnitellusti ja joissain tapauksissa odotukset on ylitetty. Hankintojen asiantuntijapalvelujen myynti ja monet sisäiset kehityshankkeet ovat toteutuneet odotettua nopeammin.

Hallitus kiinnitti huomiota väliarviossaan puitejärjestelyjen kautta tehtävien hankintojen vähenemiseen. Energian hinta, julkishallinnon leikkaukset ja asiakaskunnassa tapahtuneet rakenteelliset muutokset selittävät osaksi sitä, että Hansel jäi alle budjetin vuonna 2015.

Hanselin visio 2017: Valtion tehokkaan hankintatoimen moottori


Vastuullisuusnäkökohdat on huomioitu laajasti yhtiön strategiassa. Vastuullisuutta edistetään erityisesti puitejärjestelyiden kautta asettamalla kilpailutuksiin erilaisia vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia. Hanselin oman toiminnan vastuullisuusnäkökohdat liittyvät ympäristövaikutusten vähentämiseen, hyvään taloudenhoitoon, tehokkaaseen resurssien käyttöön, henkilökunnan työhyvinvoinnin varmistamiseen sekä asiakas- ja toimittajatyytyväisyyden kehittämiseen.

Hanselin uutta strategiaa ryhdyttiin valmistelemaan syksyllä 2015. Strategia valmistuu vuoden 2016 aikana.

Riskit ja riskienhallinta

Hanselin toimintaan liittyviä riskejä käsitellään vuosittaisen strategiatyön yhteydessä. Tavanomaisen riskikartoituksen lisäksi yhtiö tekee muutaman vuoden välein laajemman riskianalyysin riskienhallinta-asiantuntijan kanssa.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että Hanselin keskeisimmät riskit liittyvät sopimustoimintaan ja erityisesti sopimusten kilpailuttamiseen.

Viimeisin riskikartoitus valmistui kesäkuussa 2015. Riskikartoituksessa tunnistettiin 29 riskiä, joita arvioitiin riskin toteutumisen seurauksen suuruuden ja riskin todennäköisyyden suhteen. Näiden perusteella riskit sijoitettiin ns. riskimatriisiin.

Jokaisen riskin osalta arvioitiin syy- ja seuraussuhteita sekä toimenpiteitä riskin pienentämiseksi. Esimerkkejä riskeistä ovat lainsäädännön ja oikeuskäytännön muutokset, suuri vahingonkorvaus tai hyvitysmaksu sekä henkilöstön saatavuuteen ja työssä jaksamiseen liittyvät riskit.

Sähkö-puitejärjestelyyn liittyvä erityinen riski koskee valtion sähköjohdannaisia, jotka ovat Hanselin nimissä. Asia on selostettu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedossa 5.1 Vakuudet ja vastuut.