Arvot ja eettiset ohjeet

Hanselin yrityskulttuurin perusta muodostuu arvoista, jotka huomioidaan koko toiminnassa. Hansel on asiantuntijaorganisaatio, jossa yhteistä arvopohjaa hyödynnetään johtamisen välineenä. Yhteisesti laaditut ja hyvin sisäistetyt arvot ovat hyvä tapa rakentaa yrityskulttuuria ja kehittää työyhteisöä. Arvot ovat vahvasti läsnä asiakkaiden ja toimittajien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja ne huomioidaan myös sisäisessä työssä.

Hanselissa käytiin vuoden 2014 aikana laaja arvokeskustelu, jonka tavoitteena oli haastaa olemassa olevat arvot ja tarvittaessa tehdä uudistuksia. Kaikki hanselilaiset olivat tervetulleita osallistumaan arvokeskusteluun, jota käytiin useilla eri foorumeilla noin puolen vuoden aikana.

Laajan keskustelun lopputulemana arvoihin tehtiin muutoksia. Uusiksi arvoiksi valittiin ”vastuullinen asiantuntija” ja ”tehokas kumppani”. Arvojen jalkauttamista jatkettiin vuoden 2015 aikana.


Eettiset ohjeet

Yhtiön eettisiä ohjeita päivitettiin vuoden 2014 aikana. Näiden ohjeiden avulla määritellään pohja hanselilaiselle tavalle toimia. Valtionhallinnon yhteinen arvoperusta, joka koostuu toiminnan tuloksellisuudesta, asiantuntemuksesta, avoimuudesta ja puolueettomuudesta, on toimintatapojen tärkeä lähtökohta. Toiminnassa huomioidaan lisäksi tasa-arvo ja vastuullisuus.

Hansel tekee monipuolista yhteistyötä asiakkaiden, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on varmistaa, että asiakkaillamme on käytössään hyvät sopimusratkaisut ja että toiminta sopimustoimittajien kanssa on tehokasta.

Hanselin toiminnan vaikuttavuus on merkittävää, mikä edellyttää yhtiön asiantuntijoilta moitteettomia toimintatapoja. Kattavien ja työyhteisössä hyvin sisäistettyjen eettisten ohjeiden avulla pyritään varmistamaan, että sidosryhmiä ja toimittajia kohdellaan tasapuolisesti.

Vieraanvaraisuuden osoituksissa ja henkilökohtaisissa muistamisissa noudatetaan virkamiesetiikkaa ja periaatteita, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä valtionhallinnossa. Korruptio ja lahjonta ovat kiellettyä.

Hansel ei anna taloudellista tukea poliittisille puolueille tai ryhmittymille. Joulumuistamisten sijaan annetaan vuosittain 1 000 euron lahjoitus Lasten ja nuorten sairaalan yhdelle osastolle, joka vaihtuu vuosittain. Muita lahjoituksia ei anneta.

Esteellisyyssäännökset huomioidaan yhtiön toiminnassa

Hallintolain esteellisyyssäännökset eivät suoraan sovellu Hanselin toimintaan. Koska valtaosa yhtiön asiakkaista noudattaa hallintolakia, kohdistuu myös Hanseliin odotuksia hallintolain periaatteiden toteuttamisesta.

Toiminnassa huomioidaan soveltuvin osin myös valtion virkamieseettisen toimikunnan raportin suositukset sekä valtion julkaisemat ohjeistukset esteellisyyteen ja eturistiriitatilanteisiin liittyen. Esteelliset henkilöt eivät osallistu kilpailutuksiin eivätkä käytä sopimusten hallinnoinnissa ratkaisuvaltaa. Esteellisyystilanteet harkitaan tapauskohtaisesti Hanselin sisäisten ohjeiden mukaisesti.

Hansel noudattaa myös periaatetta, jonka mukaan työntekijän ei tulisi käsitellä edelliselle työnantajalleen, tämän kumppanille tai kilpailijalle kuuluvia asioita heti uuteen tehtävään siirryttyään.

Mahdollista sivutoimea varten tarvitaan lupa, jonka myöntää toimitusjohtaja. Yhtiössä ylläpidetään rekisteriä henkilöstön sivutoimiluvista ja työntekijät eivät saa ryhtyä liiketoiminnan kanssa kilpailevaan toimintaan.

Hanselin asiantuntijat luennoivat sidosryhmien järjestämissä tilaisuuksissa. Yhtiössä suhtaudutaan myönteisesti siihen, että sidosryhmät voivat hyödyntää asiantuntijoiden osaamista. Luentojen ja koulutuspäivien pitäminen sidosryhmätilaisuuksissa edellyttää esimiehen lupaa ja ne tilastoidaan.

Yhtiön asiantuntijat saattavat nähdä tilanteita, joissa on viitteitä mahdollisista kilpailulainsäädännön rikkomuksista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi hintojen sopiminen, markkinoiden jakaminen tai määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Mikäli asiantuntijamme epäilee kilpailulainsäädännön rikkomusta, saatetaan asia yhtiön lakiasiainjohtajan tietoon.