Vastuullisuuden huomioiminen puitejärjestelyissä

Asiakkaille tarjotaan helppokäyttöisiä palveluja ja puitejärjestelyjä, joissa vastuullisuusnäkökohdat on valmiiksi huomioitu mahdollisimman monipuolisesti. Tosiasia kuitenkin on, että ympäristö- ja taloudelliset näkökulmat voidaan tuotteissa ja palveluissa ottaa huomioon paljon helpommin kuin sosiaalisen vastuun näkökulmat.

Sopimusratkaisuissa huomioidaan valtioneuvoston julkaisemat ohjeet ja linjaukset. Periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa määrittelee esimerkiksi valtionhallinnossa käytettävien autojen päästömäärät ja energianhankintaan liittyvät periaatteet.

Hansel edellyttää, että tarjoajat ovat maksaneet veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa ja noudattavat ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevia lakisääteisiä velvoitteita.

Vastuullisuusnäkökohtien huomioiminen puitejärjestelyissä


Ympäristönäkökohdat

Ympäristönäkökohtia on huomioitu Hanselin puitejärjestelyissä jo monen vuoden ajan. Yhtiö on käyttänyt tässä työssä apuna muun muassa Motivan ja Euroopan komission GPP toolkitin ympäristöystävällisyyttä koskevia esimerkkikriteerejä.

Ympäristökriteerejä on vaadittu esimerkiksi tietokoneiden osalta, jolloin on vaadittu muun muassa Energy Starin vaatimustason energiatehokkuuskriteerien täyttymistä. Laitteiden kierrättämiseen ja tuhoamiseen kiinnitetään huomiota, ja toimittaja on sopimuksen mukaisilla hinnoilla velvollinen noutamaan asiakkaiden vanhoja laitteita kierrätettäväksi merkistä riippumatta.

Ympäristönäkökulmat ovat keskeisessä asemassa toimistokalusteiden puitejärjestelyssä. Kaiken puumateriaalin ja puuhun perustuvan materiaalin on oltava peräisin laillisesti hakatusta puutavarasta. Vähintään 70 % puumateriaalista tulee metsistä, joiden hoito on todistetusti kestävän metsänhoidon periaatteiden ja toimien mukaista. Kalusteiden muoviosiin, liimaan, tekstiileihin ja metalliosiin on omat ympäristönäkökohtia sisältävät kriteerit. Sopimustoimittajilta on edellytetty kalusteiden kierrätyspalvelua.

Puitejärjestelyissä pyritään huomioimaan käytöstä poistettavien tuotteiden tai pakkausmateriaalin kierrättäminen aina, kun se on mahdollista. Asianmukainen kierrättäminen estää haitallisten aineiden päätymisen luontoon ja vähentää materiaalien käytöstä koituvaa ympäristörasitetta ja uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.

Hanselin asiakkaat voivat hankkia puitejärjestelyjen kautta vähäpäästöisiä ajoneuvoja, jotka tuottavat hiilidioksidipäästöjä alle 100 g/km. Valikoimassa on myös esimerkiksi täyssähköautoja ja ladattavia hybridejä, joiden kulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat erittäin pienet. Sopimuksen autovalikoima päivittyy automaattisesti ja voimme aina tarjota uusimmat ja ympäristöystävällisimmät ratkaisut asiakkaidemme käyttöön.

Päästöskandaali ravisutti autoalaa

Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto kertoi syyskuussa 2015 Volkswagenin kaunistelleen dieselautojensa päästölukuja. Volkswagen myönsi, että miljooniin yrityksen valmistamiin autoihin on asennettu laitteisto, jonka avulla on huijattu päästötesteissä. Yhtiö kertoi myös, että laitteistoja on käytetty sekä bensiiniautoissa että Volkswagen-konsernin muissa autoissa.

Hansel pyysi heti asian tultua julki niiden autojen puitesopimustoimittajilta, joiden puitesopimukset koskevat Audi, Seat, Škoda tai Volkswagen -merkkisiä autoja kirjallisen selvityksen päästömittauspoikkeamia koskevasta asiasta.

Hansel sai vastaukset keskitetysti Audi, Seat ja Volkswagen -autoja Suomeen maahantuovalta VV-Auto Group Oy:ltä sekä Helkama-Auto Oy:ltä, joka on Škoda-autojen maahantuoja Suomessa. Maahantuojat kertoivat vastauksissaan ottavansa yhteyttä valtionhallinnon asiakkaisiin jatkotoimenpiteitä varten heti, kun tarvittavat tiedot ovat heidän käytettävissään.

Hansel tiedotti asiasta asiakkailleen useamman kerran ja tarjosi asiakkailleen apua puitesopimuksilla hankittuihin autoihin liittyvissä kysymyksissä.

Taloudelliset näkökohdat

Suomen hallitus on kiinnittänyt runsaasti huomiota taloudelliseen vastuullisuuteen, kuten harmaan talouden torjuntaan. Hallituksen toimenpiteet kohdistuvat muun muassa työvoimavaltaisten alojen harmaaseen talouteen ja tilaajavastuulain uudistamiseen.

Hanselin kannalta olennaisia työvoimavaltaisia toimialoja ovat esimerkiksi majoitus- ja ravitsemisala, kuljetusala sekä siivous- ja turvallisuuspalvelujen alat.

Taloudellinen vastuullisuus huomioidaan monipuolisesti Hanselin puitejärjestelyissä. Taloudelliseen vastuullisuuteen liittyen kilpailutuksiin osallistuvilta toimittajilta edellytetään, että yhteiskunnalliset velvoitteet on hoidettu asianmukaisesti.

Tilaajavastuulain soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa edellytetään myös, että valittujen sopimustoimittajien on toimitettava selvitykset verojen maksusta, sovellettavasta työehtosopimuksesta, työterveyshuollon järjestämisestä sekä rekisteröitymisestä kauppa-, ennakkoperintä-, arvonlisäverovelvollisuus- ja työnantajarekisteriin sovituin väliajoin.

Sopimustoimittajien taloudellisen ja juridisen aseman valvonta hoidetaan ulkopuolisten organisaatioiden tarjoamien valvontapalvelujen kautta. Hansel saa välittömästi tiedon, mikäli toimittajan taloudellisessa tilanteessa tapahtuu heikkenemistä tai jos sen juridinen rakenne muuttuu.

Sosiaaliset näkökohdat

Sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamisessa toteutetaan julkisten hankintojen perusperiaatteita. Kriteerien täytyy olla tasapuolisia ja syrjimättömiä, suhteellisuusperiaatteen huomioivia ja avoimesti kerrottuja. Sosiaalisen näkökohdan on liityttävä hankinnan kohteeseen ja sillä tulee olla merkitystä hankinnan toteuttamisen kannalta.

Käytännössä sosiaalisten näkökohtien huomioon ottaminen voidaan tehdä niin, että ne otetaan mukaan sopimusehtoihin esimerkiksi edellyttämällä, että toimittaja sitoutuu noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisiä työ- ja ihmisoikeuksia koskevia perussopimuksia.

Hansel on edellyttänyt muutamissa kilpailutuksissa tarjoajalta vapaaehtoista selvitystä ILO:n perussopimusten noudattamisesta, esimerkiksi tietokoneiden ja palvelimien puitejärjestelyiden kilpailutuksissa.

Hansel on laatinut puitejärjestelyistään sosiaalisen vastuullisuuteen keskittyvän riskianalyysin. Puitejärjestelyt sijoitettiin ns. riskimatriisiin, jonka muuttujina olivat sopimuksen merkityksellisyys euroina ja sopimuksen sosiaalisen riskin suuruus. Tavoitteena oli tunnistaa sosiaalisen vastuun näkökulmasta riskipitoiset toimialat ja puitejärjestelyt.

Riskianalyysi osoitti, että sosiaalinen riski ilmenee suurimpana eräiden ulkomaisten tuotetoimittajien ja kotimaisten palvelutoimittajien puitejärjestelyissä. Ulkomaisten tuotetoimittajien osalta korkea riski liittyi työvoimavoittoiseen tuotantotapaan, alihankkijoiden suureen lukumäärään ja usein pitkään toimitusketjuun.

Sosiaalinen riski kasvaa usein, kun tuotteet on valmistettu maissa, joissa työntekijöiden oikeuksien valvonta on heikkoa tai jos tuotteen raaka-aineet tulevat pääosin Euroopan ulkopuolelta. Kotimaisten palvelutoimittajien osalta riskitekijät liittyvät muun muassa työvoimavaltaisiin palveluihin, alihankkijoiden suureen lukumäärään ja matalapalkka-aloihin. Hanselilla on noin kymmenen sellaista puitejärjestelyä, jotka sijoittuivat matriisissa suuren tai erittäin suuren sosiaalisen riskin alueelle.