Valtio kehittää hankintatoimeaan

Valtiovarainministeriö asetti elokuussa 2014 valtion hankintatoimen kehittämishankkeen (HANKO-hanke), jonka taustalla oli vuonna 2013 toteutettu kartoitus valtion hankintatoimen nykytilasta ja sen perusteella esitetyt valtion hankintatoimea koskevat kehitysehdotukset.

HANKO-hanke jaettiin neljään kehittämisalueeseen, jotka koskivat hankintojen ohjausta, suunnittelua, sopimushallintaa, toimittajayhteistyötä ja osaamisen kehittämistä. Hankkeen vetovastuu oli valtiovarainministeriöllä ja Hanselilla.

Hanketta edistettiin vuoden 2015 aikana ja varsinainen kehitysvaihe päättyi tammikuussa 2016. Noin 30 hankintatoimen asiantuntijaa ministeriöistä, virastoista ja laitoksista sekä yliopistosta osallistui työryhmiin eri kehittämisalueilla.

Kartoituksessa ja kehittämisehdotuksissa ei käsitelty hankintojen toteutusvaihetta eli kilpailutusta, tilaamista ja laskujen käsittelyä, koska tiedossa oli hankintalain uudistaminen kilpailutuksen osalta vuoden 2016 aikana ja koska Valtiokonttorin vetämä ns. Hankinnasta maksuun -hanke (HAMA) selvitti samaan aikaan tilausten ja laskujen käsittelyn tehostamista.


HANKO-hankkeen keskeinen tavoite on selkeyttää valtion hankintatoimen ohjausta ja koota virastojen hankintatoimen ohjaukseen, suunnitteluun ja seurantaan sekä sopimus- ja toimittajahallintaan malleja ja hyviä käytäntöjä, joita hyödyntämällä valtion virastojen ja laitosten hankintatoimea voidaan kehittää, hankintatoimen prosesseja tehostaa ja hankintaosaamisen kehittämistä tukea.

Hankkeen toimenpide-ehdotukset, jatkoselvitysehdotukset ja toimeenpanosuunnitelma koskevat valtiovarainministeriötä valtion hankintatoimen ohjauksen kehittämisen ja jatkoselvittämisen osalta, ministeriöitä niiden hallinnonalan omien hankintojen ohjauksen kehittämisen osalta ja kaikkia virastoja ja laitoksia hankintatoimen kehittämisen osalta. Myös budjettitalouden ulkopuoliset yksiköt voivat hyödyntää tuloksia ja aineistoja.

HANKO-hankkeen loppuraportti esiteltiin hankintatoimen vastuuhenkilöille Valtion hankintapäivässä 9.2.2016. Loppuraportissa on ohjeita ja malleja sekä analysointityökaluja virastojen hankintatoimen kehittämiseen ja siinä annetaan ohjeita niiden käyttöä varten. Näistä voidaan rakentaa kehittämispolku hankintatoimen haltuunottoa varten.

Valtion hankintojen vuotuinen arvo on n. 5,9 miljardia euroa ja valtiolla on 64 kirjanpitoyksikköä ja yli 200 tulosohjattua virastoa. Virastojen hankintatoimen kehittämisessä keskeisiä tavoitteita ovat hankintatoimen tehokkuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen. Kehittämistoimilla saadaan hyötyä hankintatoimen keskittämisellä ja prosessikustannusten vähentämisellä, volyymietujen paremmalla hyödyntämisellä ja ylipäätään tekemällä suunniteltuja, todelliseen tarpeeseen perustuvia hankintoja. Keskeisin asia on käynnistää työ kartoittamalla hankintayksikön perustiedot ja analysoimalla keskeisiä hankintatoimen tunnuslukuja mm. määräraha- ja muiden raporttien avulla.

Viraston hankintatoimi haltuun – kehittämispolku