Hankintavalitusten käsittelyajoista

Hankinta-asioiden käsittelyajoista markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on puhuttu pitkään. Vuodesta 2010 lähtien EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa hankintasopimuksen tekeminen on ollut kiellettyä, jos hankintapäätöksestä valitetaan markkinaoikeuteen. Kun asian käsittelyyn kuluu aikaa kuukausia, joskus jopa vuosia, tämä vaikeuttaa sekä hankintayksiköiden että toimittajien arkea ja lisää väliaikaisten sopimusten tekemisen tarvetta.

Markkinaoikeuskäsittelyyn hankinta-asiassa kului vuonna 2015 keskimäärin puoli vuotta. Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyajat hankinta-asioissa ovat olleet pidempiä, esimerkiksi vuonna 2014 käsittelyaika oli keskimäärin noin puolitoista vuotta. Yli puolessa korkeimman hallinto-oikeuden käsittelemistä ratkaisusta aikaa kului yli puolitoista vuotta.

Suomen keskimääräinen käsittelyaika ensi asteen tuomioistuimessa on edelleen pisimpien joukossa kaikista unionin jäsenvaltioista. Markkinaoikeus on viime vuosina tehostanut toimintaansa ja lyhentänyt käsittelyaikojaan, mutta käsittelyajat ovat edelleen eurooppalaisittain vertailtuna pitkät.

Esimerkiksi Ruotsiin verrattuna Suomen käsittelyajat ovat pitkiä, vaikka hankinnoista valitetaan Suomessa paljon vähemmän. Ruotsissa tehtiin valituksia julkisista hankinnoista vuonna 2014 kuusinkertaisesti Suomeen verrattuna. Jos valitusten määrä suhteutetaan hankintailmoitusten kokonaismäärään, valitettiin Ruotsissa yli 19 % hankinnoista, kun Suomessa vastaava luku oli ainoastaan 4,1 %.

Mitä asialle voisi tehdä?

Vaikka käsittelyaikojen lyhentäminen tuskin tapahtuu hetkessä ja se saattaa vaatia resurssien lisäämistä tuomioistuimissa, voitaisiin käsittelyä vielä tehostaa jonkin verran Ruotsin mallia mukaillen. Osapuolia voitaisiin kuulla sähköisesti postitse toimitettavien pyyntöjen sijaan, määräaikaa selitysten ja lausuntojen jättämiselle voitaisiin lyhentää ja EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja voitaisiin priorisoida, jotta täytäntöönpanokieltojen haitalliset vaikutukset voitaisiin minimoida.

Euroopan komissio järjesti vuonna 2015 avoimen sähköisen kuulemisen oikeussuojan tehokkuudesta ja oikeussuojadirektiivin 2007/66 sääntelyn toteutumisesta. Komission tiedonannon mukaan komissio tulee jatkossa kiinnittämään huomiota oikeussuojan tehokkuuteen ja käsittelyn nopeuteen. Onkin odotettavissa, että oikeussuojadirektiivejä tullaan uudistamaan lähivuosina ja jäsenvaltioilta voidaan jatkossa edellyttää vielä tiukempia toimia käsittelyaikojen suhteen.

Lisätietoja Ruotsin hankintojen tunnusluvuista vuodelta 2014 saa tuoreesta Konkurrensverketin julkaisemasta raportista.