Elinkaarikustannusten laskentamallin kehittäminen

Hansel on osallistunut innovatiivisten julkisten cleantech-hankintojen ohjausryhmään. Suomen ympäristökeskuksen hallinnoiman hankkeen tavoitteena on edistää cleantech-hankintojen toteutumista Suomessa. Hankkeessa on myös käsitelty elinkaarikustannuslaskentaan liittyviä asioita.

Elinkaarikustannuslaskenta (Life Cycle Costing, LCC) on työkalu kustannusten laskemiseksi tuotteen tai palvelun elinkaaren tai elinkaaren osan ajalta. Julkisiin hankintoihin soveltuvia elinkaarikustannuslaskureita on ollut olemassa jo jonkun aikaa, mutta niitä ei ole hyödynnetty laajemmin.

Hansel on määritellyt omaan käyttöön soveltuvaa elinkaarikustannuslaskentamallia, jota on tarkoitus hyödyntää puitejärjestelyjen kautta hankittavien tuotteiden ja palvelujen elinkaarikustannusten selvittämiseksi. Kustannukset on jaoteltu karkeasti alkukustannuksiin, ylläpitokustannuksiin, huoltokustannuksiin sekä poistokustannuksiin ja jälleenmyyntiarvoon.

Hankintojen tarjousvertailun lisäksi elinkaarikustannuslaskentaa voidaan käyttää esimerkiksi hankkeiden kustannusten seurantaan. Toteutuneita kustannuksia voi verrata ennustettuihin ja lisäksi käytönaikaisen elinkaarikustannuslaskennan hyötynä on mahdollisuus kirjata erilaisia kustannuksia tulevia laskentoja silmällä pitäen.

Elinkaariajattelua on järkevintä käyttää pitkäikäisten, energiaintensiivisten tuotteiden kohdalla. Niiden kohdalla elinkaarikustannuslaskennan avulla saavutetut hyödyt ovat myös suurimmat.

Hanselin puitejärjestelyjen kautta hankittavien tuotteiden ja palvelujen osalta voidaan todeta, että elinkaarikustannuslaskentaa voidaan hyvin soveltaa IT-laitehankintoihin, ajoneuvo- ja kuljetushankintoihin ja matkustuspalvelujen hankintoihin. Ajoneuvojen hankinnassa elinkaarikustannuslaskentaa tai sen tyyppisiä malleja on ollut mahdollista käyttää muita hankintoja pidempään, sillä Euroopan unionin säädökset ovat ohjanneet tähän kauemmin.

Hanselissa sovelletaan nyt ensimmäistä kertaa elinkaarikustannuslaskentamallia ja tavoitteena on hyödyntää mallia aina kun se on tarkoituksenmukaista.