Palkitseminen

Vakituisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden työsuhde-etuja ovat puhelinetu, virikesetelit, HSL:n matkaseteli ja lounassetelit ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Vuonna 2013 Hansel alkoi tarjota työntekijöille työsuhde-etuna tilapäistä lastenhoitajaa sairaan lapsen hoitoa varten.

Yhtiön henkilökunta voi hyödyntää laajaa työterveyshuoltopalvelua, joka sisältää yleislääkäritasoisen sairaanhoidon lisäksi myös muun muassa päivystyskäynnit lääkärikeskuksessa ja erikoislääkärikonsultaatiot. Työterveyshuollon toiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää.

Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta. Hanselin hallitus asettaa vuosittain tulospalkkiotavoitteet.

Tulospalkkiot ja muut edut

Vuoden 2013 alusta alkaen palkkiojärjestelmää muutettiin vastaamaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan 13.8.2012 antamaa kannanottoa, jonka mukaan työntekijän tulospalkkio voi olla korkeintaan 15 prosenttia vuosipalkasta.

Johtoryhmän jäsenelle voidaan maksaa yhtiön ja palkkionsaajan poikkeuksellisen hyvän suorituksen perusteella tulospalkkio, jonka enimmäismäärä on 30 prosenttia vuosipalkasta.

Vuoden 2015 tulospalkkioiden perustana ovat yhtiön hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti asiakastyytyväisyys ja henkilökohtainen suoriutuminen.

Vuoden 2015 tilinpäätökseen on tehty 487 310 euron tulospalkkiovaraus ilman sosiaalikuluja. Tulospalkkiot maksetaan huhtikuussa 2016. Määräaikaiset työntekijät eivät kuulu palkitsemisjärjestelmän piiriin. Muilta osin määräaikaisten työntekijöiden edut ovat samat kuin vakituisilla työntekijöillä.

Maksetut tulospalkkiot (ilman sos.kuluja)

2015 2014 2013 2012 2011
tuhatta euroa  505 492 319 307 266

Työsuhdeautoon ovat oikeutettuja vakituisessa työsuhteessa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat autoa työtehtävien suorittamiseen. Edunsaajan kokonaispalkasta vähennetään auton verotusarvo. Seitsemällä Hanselin työntekijällä oli vuoden 2015 lopussa työsuhdeauto käytössään.

Toimitusjohtajalle on vuonna 2007 otettu vakuutusyhtiöstä lisäeläke, jonka vuosittainen maksu on 9 714 euroa (sisältäen henkivakuutuksen). Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta.