Hyvä työnantaja

Hanselin tavoitteena on olla arvostettu ja vastuullinen työnantaja, joka tarjoaa henkilökunnalleen kannustavan työyhteisön, mielenkiintoisia työtehtäviä ja mahdollisuuksia jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Esimiehet ja johtajat vastaavat, että kaikkia kohdellaan työyhteisössämme samanarvoisesti ja että työtehtävät jakaantuvat tasapuolisesti. Työyhteisössä ei saa esiintyä epäasiallista toimintaa, ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan välittömästi.

Pidämme myös huolta, että työyhteisömme yhteisiä pelisääntöjä kunnioitetaan ja ettei työtehtäviin liittyviä eturistiriitoja pääse syntymään.

Työehtosopimus ja toiminta henkilöstöryhmien kanssa

Hanselin työehtosopimus on neuvoteltu Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n toimesta. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Yhtiön koko henkilöstö toimitusjohtajaa lukuun ottamatta kuuluu työehtosopimuksen piiriin. Henkilöstöä edustaa työehtosopimuksen mukaisesti työntekijöiden keskuudesta valittu luottamusmies ja hänen varamiehensä.

Henkilöstön etuja ajaa myös henkilöstöyhdistys (Hanselin ylemmät toimihenkilöt ry), joka on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenjärjestö. Noin puolet Hanselin henkilöstöstä kuuluu ammattiliittoihin. Työehtosopimus ja henkilöstöä koskevat ohjeet ovat nähtävillä yhtiön intranet-sivustolla.

Työtyytyväisyys ja esimiestyön kehittäminen

Toimiva ja hyvin johdettu työyhteisö vaikuttaa henkilöstön työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen ja innostuneisuuteen. Hyvän yhteishengen luominen on tärkeää.

Hanselissa mitataan työyhteisön tilaa noin puolentoista vuoden välein toteutettavalla laajalla työhyvinvointikyselyllä. Uusin mittaus tehtiin elokuussa 2014.

Uusimman mittauksen mukaan hanselilaisten työtyytyväisyys on pysynyt melko hyvällä tasolla viime vuosien aikana. Hanselilaisten työhyvinvointi sai keskiarvoksi arvosanan 3,8 asteikolla 1–5 (3,7 vuonna 2012).

Esimiestyön kehittämiseen panostetaan kouluttamalla esimiehiä säännöllisesti ja esimiestyön laatua mitataan muun muassa osana työhyvinvointikyselyä. Yhtiötasoisiin esimiestyön kehittämiskohteisiin järjestetään yhtiötason esimiesvalmennusta.

Työterveyshuollon työpaikkaselvitys

Hanselissa tehtiin vuonna 2015 lain edellyttämä työterveyshuollon työpaikkaselvitys. Selvitys tehdään aina työterveyshuollon ammattihenkilöiden toimesta.

Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvia terveysvaaroja, haittoja ja kuormitustekijöitä. Arviointi keskittyy erityisesti siihen, mikä merkitys näillä tekijöillä on terveydelle ja työkyvylle. Työpaikkaselvityksen tulokset olivat pääosin myönteisiä.

Henkilöstö tekee yhdessä

Yksi tapa luoda yhteishenkeä on järjestää yhteistä ohjelmaa ja tapahtumia henkilöstölle. Hansel kannustaa koko henkilöstöä osallistumaan yhtiön henkilöstökerhon järjestämiin tapahtumiin.

Henkilöstökerho on vuoden 2015 aikana järjestänyt erilaisia liikunta- ja kulttuuritapahtumia, kesäjuhlat sekä perinteiset pikkujoulujuhlat. Hanselilla on omat salibandy- ja jalkapallojoukkueet, joilla osallistutaan harrastesarjoihin.

Henkilöstökerhon järjestämät tapahtumat ovat olleet suosittuja henkilökunnan keskuudessa ja ohjelmaa suunnitellaan ja kehitetään henkilöstön toiveiden mukaisesti. Työnantaja maksaa osan tapahtumien kustannuksista. Kokonaisuudessaan virkistäytymiseen käytetyt varat olivat 22 914 euroa vuonna 2015 (34 439 euroa vuonna 2014).