Hansel-Akatemia

Hanselin strategiassa on vahva panostus osaamisen kehittämiseen. Yhtiössä on meneillään monivuotinen osaamisen kehittämisohjelma, Hansel-Akatemia, jonka avulla kasvatetaan ymmärrystä hankintatoimen nykytilasta sekä tulevaisuuden haasteista. Koulutusohjelmaan osallistuu suurin osa yhtiön henkilökuntaa.

Koulutusohjelman akateemisena yhteistyökumppanina on Lappeenrannan teknillinen yliopisto, joka mahdollistaa koulutusohjelman suorittamisen opintomitoitettuna. Kaikkiin koulutusohjelman moduuleihin liittyy teemaan orientoiva ennakkotehtävä ja teoreettisen opin soveltamista Hanselin käytännön kehityskohteisiin välitehtävän muodossa. Oppimisen yhteisöllisyyttä ja yhteisen käsitteistön muodostamista vahvistetaan siten, että tehtävät pyritään tekemään yksikkörajat ylittävissä ryhmissä.

Hansel-Akatemian painopiste on hankintojen johtamisessa ja niiden kehittämisessä. Koulutusohjelma on merkittävä panostus, jonka avulla voimme huolehtia osaamispääoman ylläpitämisestä ja kasvattamisesta. Vuoden 2015 aikana koulutusohjelmassa on syvennytty muun muassa verkostojen johtamiseen ja toimittajahallintaan, yhteistyön ja samanaikaisen kilpailun yhdistämiseen toimijoiden kesken sekä hankintatoimen tutkimuksen trendeihin.

Koulutettua henkilökuntaa

Hansel-Akatemian lisäksi yhtiössä järjestetään sisäistä koulutusta muun muassa vastuullisuuskysymyksiin ja hankintalakiin liittyen. Myös roolikohtaisia koulutuksia hankitaan ulkoisilta tahoilta.

Hansel on asiantuntijaorganisaatio, jonka henkilöstöstä 80,3 prosenttia on suorittanut ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon. Yleisimmät tutkinnot ovat kaupallinen ja oikeustieteellinen korkeakoulututkinto.

Koulutus*

2015 2014 2013 2012 2011
Ylempi korkeakoulututkinto, % 63,0 57,6 54,6 53,4 47,2
Alempi korkeakoulututkinto, % 5,0 2,6 1,3 2,8 5,7
Ammattikorkeakoulututkinto, % 12,0 10,3 10,7 12,3 14,3
Keskiasteen tutkinto + muut tutkinnot, % 15,0 19,2 22,7 21,9 21,4
Ilman ammatillista tutkintoa, % 5,0 10,3 10,7 9,6 11,4
Koulutuspäiviä, pv/hlö/vuosi 5 5 4 5 5
Ulkoa ostetut koulutuspalvelut, €/hlö/vuosi 1 149 1 298 789 1 064 952
*Jakauma esitetty 2015 alkaen tilikauden lopussa voimassa olleiden työsuhteiden osalta, aikaisempina vuosina tilikauden lopun aktiivisten työsuhteiden osalta.

Vuonna 2015 esimiesasemassa oleville kertyi 8,8 koulutuspäivää (8,3 päivää vuonna 2014), muille 4,3 koulutuspäivää (4,6 päivää vuonna 2014).

Naisilla oli 5,1 koulutuspäivää ja miehillä 4,7 koulutuspäivää (vuonna 2014 naisilla oli 4,7 ja miehillä 5,6 koulutuspäivää).

Hansel tukee tapauskohtaisesti myös ulkopuoliseen, pitkäkestoiseen koulutukseen osallistumista paitsi taloudellisesti, myös joustavilla työn ja opiskelun yhdistävillä työaikaratkaisuilla.

Henkilöstön tyytyväisyys yhtiön tarjoamiin mahdollisuuksiin kehittää osaamista koulutuksen avuin ja työssä oppimalla on henkilöstötutkimusten mukaan pysynyt korkealla tasolla.

Hanselin uudet työntekijät perehdytetään työhön noin kaksi viikkoa kestävän perehdytysohjelman avulla, jonka aikana kaikki yhtiön oleelliset toiminnot esitellään. Ohjelmassa käydään läpi myös yhtiön eettiset ohjeet ja vastuullisuuteen liittyviä asiakokonaisuuksia. Uusilta työntekijöiltä kootaan palautetta muutama kuukausi työsuhteen alkamisen jälkeen käytävässä palautekeskustelussa.