Organisaatio

Hanselin hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajana toimii Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen. Hallituksessa on viisi jäsentä, joista yksi on henkilöstön edustaja. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön toimivan johdon jäseniä. Hallituksessa on kaksi naista ja kolme miestä. Päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja Hanselin yhtiöjärjestystä.

Vastuullisuuden johtamista seurataan osana yhtiön strategista johtamista. Hallitus käsittelee vastuullisuusraportin luonnoksen ja kommentoi sitä. Hallitus ei ole nimennyt keskuudestaan erityisesti yhteiskuntavastuuseen perehtyviä jäseniä, eikä hallituksen palkkioita ole sidottu yhteiskuntavastuutyön tuloksiin.

Hallitus nimittää Hanselin johtoryhmän yhtiön toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmässä on toimitusjohtaja mukaan lukien viisi henkilöä: kaksi miestä ja kolme naista.

Hanselin organisaatio


Yhtiön puitejärjestelyistä vastaava Kategoriahallinta ja hankintojen tuki -osasto on jaettu kolmeen sektoriin: Tietohallinnon hankinnat, Hallinnon palveluhankinnat sekä Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat. Osastolla työskentelee eri toimialojen asiantuntijoita ja kilpailuttamiseen erikoistuneita konsultteja. Hankintojen tuki palvelee ja auttaa asiakkaita puitejärjestelyjen sisäisissä kevennetyissä kilpailutuksissa. Lisäksi osastolla toimii sähköiseen kilpailuttamiseen erikoistunut ryhmä.

Asiakkuuksien ja sidosryhmien hallinta -osasto vastaa yhtiön myynnin edistämisestä, markkinoinnista ja asiakaspalvelusta. Lakiasiat ja kilpailutus -osasto tarjoaa yhteishankintojen kilpailutuksiin ja sopimushallintaan liittyvien tehtävien lisäksi valtionhallinnon asiakkaiden tarjouskilpailujen toteuttamiseen liittyviä hankintojen asiantuntijapalveluja sekä juridisia asiantuntijapalveluja.

Talous, HR ja viestintä -osasto koostuu taloushallinnosta, viestinnästä ja henkilöstöhallinnosta. Osasto vastaa yhtiön ulkoisesta ja sisäisestä laskennasta sekä vastuullisuusraportoinnista.

Viestintä vastaa yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta tiedotustoiminnasta, henkilöstöhallinto resursoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Tietohallinto.

Yhtiöllä on yksi toimipiste ja se sijaitsee Helsingissä Pääpostitalossa. Hanselilla ei ole toimintaa ulkomailla.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tukea hallitusta ja toimitusjohtajaa lain ja hallituksen työjärjestyksen mukaisissa valvontatehtävissä sekä huolehtia muista toimitusjohtajan ja hallituksen antamista tehtävistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osa-alueilla. Sisäinen tarkastus raportoi hallitukselle.

Sisäisen tarkastuksen toiminto päätettiin vuonna 2014 ulkoistaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:lle (PwC). Vuoden 2015 tarkastuskohteiksi hallitus päätti Hanselin toimittajahallinnan prosessit ja taloushallinnon hyväksymiskäytännöt.

Toimittajahallinnan prosessien tarkastuksessa keskeiset havainnot liittyivät työohjeen valmiiksi saattamiseen ja sen jakeluun sekä sopimusmuutosprosessin osittaiseen keventämiseen tiettyjen muutosten suhteen. Taloushallinnon hyväksymiskäytäntöjen tarkastuksessa keskeinen havainto liittyi toimittajaraportointiin ja sen valvontaan, kehittämiseen ja automatisointiin.